>
Fa   |   Ar   |   En
   جهت‌گیری استراتژیک و موفقیت شرکت‌های صادراتی  
   
نویسنده رحیم‌ نیا فریبرز ,صادقیان حسن
منبع پژوهش هاي مديريت منابع سازماني - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:115 -136
چکیده    چکیدهروند جهانی‌سازی و شکل‌گیری فضاهای رقابتی جدید منجر شده است که صادرات نه تنها برای اقتصاد ملی امری ضروری باشد، بلکه برای بقا و رشد بسیاری از شرکت ها نیز امری حیاتی تلقی شود. نوع جهت گیری استراتژیک شرکت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر موفقیت صادرات مشهود است. یکی از چارچوب های جهت‌گیری استراتژیک، فعال بودن در مقابل انفعالی بودن است. فعال بودن با درک مدیریتی مبنی بر این که سازمان می‌تواند از طریق تحلیل نظام‌مند فرصت ها و تهدیدها، مقصدش را تحت‌تاثیر قرار دهد، تعریف می‌شود و در مقابل انفعالی بودن بیانگر سطوح پایین تحلیل تقاضا و تحقیق بازار در سازمان است. انتظار می‌رود که شرکت‌های صادراتی با جهت‌گیری استراتژیک فعال، موفقیت بیشتری را در امر صادرات تجربه کنند و همچنین داشتن جهت‌گیری استراتژیک انفعالی موفقیت صادرات شرکت را مخدوش کند. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق تبیین شد و 4 فرضیه مبتنی بر آن شکل گرفت. از طریق اطلاعات جمع‌آوری‌شده به وسیله پرسشنامه‌ای 34 نمونه‌ای از جامعه شرکت های صادراتی واقع در شهر مشهد و با استفاده از روش تحلیل رگرسیون، نتایجی حاصل شد که نشان می‌دهد جهت‌گیری استراتژیک فعال بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات تاثیر مثبت دارد. از طرف دیگر، تاثیر منفی جهت گیری استراتژیک انفعالی بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات رد شد. واژگان کلیدی: جهت‌گیری استراتژیک، جهت‌گیری استراتژیک فعال، جهت‌گیری استراتژیک انفعالی، موفقیت صادرات، انتظار موفقیت صادرات آتی.
کلیدواژه جهت‌گیری استراتژیک ,جهت‌گیری استراتژیک فعال ,جهت‌گیری استراتژیک انفعالی ,موفقیت صادرات ,انتظار موفقیت صادرات آتی ,Strategic Orientation ,Proactive Strategic Orientation ,Reactive Strategic Orientation ,Export Success ,Expected Export Success
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved