>
Fa   |   Ar   |   En
   معنویت به عنوان حلقه بین توانمندسازی و بروز رفتارهای کارآفرینانه  
   
نویسنده حسین پور داود ,کوشکی جهرمی علیرضا ,بودلایی حسن
منبع پژوهش هاي مديريت منابع سازماني - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:65 -92
چکیده    چکیدهتوانمند‌سازی تاثیر زیادی بر کارایی و اثربخشی مدیریتی و سازمانی دارد و از سویی به‌نظر بسیاری از محققان و نظریه‌پردازان، نقشی که افراد کارآفرین در ایجاد مزیت رقابتی ایفا می‌کنند، قابل‌توجه است. چنانچه شرایطی فراهم شود که کارکنان بتوانند رفتارهای کارآفرینانه را در سازمان بروز دهند و به نتیجه برسانند، می‌تواند نوید‌بخش دستیابی به سازمانی کارآفرین باشد. مزایای معنویت کاری از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان، افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و ... می‌باشد. همه این موارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمانی می‌شوند. این مقاله در تلاش برای بررسی تاثیر ابعاد توانمند‌سازی روان‌شناختی و معنویت کاری بر بروز رفتارهای کارآفرینانه درسازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران است. بر اساس مدل مفهومی به‌دست آمده از ترکیب سه متغیر توانمندسازی روان‌شناختی، معنویت کاری و بروز رفتارهای کارآفرینانه، شش فرضیه تدوین شد و با آزمون‌های آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، آزمون فریدمن، تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز مدل تحقیق بر اساس تحلیل مسیر بررسی شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است از این رو پس از گردآوری داده‌‌ها از طریق پرسشنامه با 51 سوال به تجزیه و تحلیل یافته‌‌ها پرداخته شد. جامعه آماری، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌باشد و 148 نفر از کارکنان این سازمان، واقع هفت استان (تهران، فارس، اصفهان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان وضوی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد از آن است که بین سه متغیر ‌بررسی در این پژوهش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: توانمند‌سازی، توانمند‌سازی روان‌شناختی، کارآفرینی، رفتارهای کارآفرینانه، معنویت، معنویت کاری.
کلیدواژه توانمندسازی ,توانمندسازی روان‌شناختی ,کارآفرینی ,رفتارهای کارآفرینانه ,معنویت ,معنویت کاری ,Empowerment ,Psychological Empowerment ,Spirituality ,Workplace Spirituality ,Entrepreneurial Behavior
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved