>
Fa   |   Ar   |   En
   رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تاثیر ارزش‌های اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی  
   
نویسنده بهاری فر علی ,جواهری کامل مهدی ,احمدی علی اکبر
منبع پژوهش هاي مديريت منابع سازماني - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:23 -42
چکیده    چکیدهیکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سازمان‌ها با آن مواجه هستند، چگونگی انگیزش کارکنان است به اینکه نقش‌ها و وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی خود را حفظ خواهد کرد. در واقع، مجموعه‌ای ویژه از رفتارهای کارکنان می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد؛ به‌ویژه رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که کارکنان برای سازمان انجام می‌دهند. این رفتارها، رفتار شهروندی سازمانی نامیده می‌شوند که رفتارهای کاری داوطلبانه‌ای هستند که به طور مستقیم و آشکار توسط شرح شغل و سیستم رسمی پاداش سازماندهی نشده‌اند و در مجموع عملکرد سازمان را بهبود می‌دهند.در این پژوهش سعی شده است تا رابطه بین ارزش‌های اخلاقی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان حوزه ستادی دانشگاه پیام نور استان تهران مورد ‌بررسی قرار گیرد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و به‌دست آوردن نتایج تحقیق، از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ارزش‌های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تاثیر دارد، عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی به طور مثبتی بر تعهد سازمانی فرد تاثیر دارد، تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی تاثیر دارد و رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعد نوع دوستیِ رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر دارد. واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی، عدالت، تعهد سازمانی.
کلیدواژه رفتار شهروندی سازمانی ,رفتار اخلاقی ,ارزش‌های اخلاقی ,عدالت ,تعهد سازمانی ,Organizational Citizenship Behaviors (Ocbs) ,Ethical Behavior ,Ethical Values ,Justice ,Organizational Commitment
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved