>
Fa   |   Ar   |   En
   رقم جدید علوفه دیم از گونه ماشک (Vicia Panonica) با نام لامعی برای کشت پاییزه در مناطق سردسیر و معتدل سرد ایران  
   
نویسنده علیزاده دیزج خشنود ,لامعی جواد ,بهرامی سرحد ,نیستانی الیاس ,شعبانی اکبر ,شهبازی صادق ,ابن عباسی رحمن
منبع يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:59 -67
چکیده    به منظور شناسایی و معرفی رقم جدید ماشک از گونه پانونیکا تعداد 11 پروژه تحقیقاتی و آنفارم از سال 1383 تا 1392 در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و ایستگاه‌های همکار اجرا گردید. بررسی سازگاری لاین‌ها نشان ‌داد که لاین vpsel 1332 (رقم لامعی) دارای کمترین متوسط رتبه در تمام محیط‌ها بود و این لاین با داشتن بیشترین عملکرد علوفه (3572 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار)، جزو پایدارترین ارقام در محیط‌های مورد بررسی شناسایی شد. ارزیابی های انجام شده در مزارع زارعین (آنفارم) استان آذربایجان‌شرقی و کردستان نیز نشان داد که میانگین عملکرد علوفه این رقم اختلاف معنی‌داری با رقم شاهد (گل‌سفید) ندارد ولی عملکرد دانه لاین جدید حدود 40 درصد بیشتر بود. از نظر زمان گلدهی نیز رقم لامعی بطور متوسط یک هفته تا 10 روز زودرس‌تر از گل‌سفید بود. در مجموع چنین نتیجه‌گیری شد که رقم جدید لامعی به دلیل قابلیت کشت پاییزه در دیم‌زارهای سردسیر، برتری عملکرد دانه نسبت به رقم گل‌سفید و بخصوص زودرسی که در شرایط تنش آخر فصل در اقلیم نیمه‌خشک بسیار مهم است، قابل معرفی به عنوان یک محصول پاییزه جدید برای شرایط دیم سرد و معتدل سرد ایران است.
کلیدواژه ماشک مجاری، علوفه دیم، Vicia Panonica
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved