>
Fa   |   Ar   |   En
   محلول‌پاشی قبل از برداشت با کلسیم‌کلراید جهت افزایش کیفیت پرتقال‌های تامسون‌ ناول و خونی مورو در زمان برداشت و طی انبارداری  
   
نویسنده فتاحی‌مقدم جواد ,ببری ماریه
منبع يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:47 -58
چکیده    ارقام پرتقال تامسون ناول و مورو از عمده‌ ارقامی هستند که بعد از برداشت برای چند ماه در انبار نگهداری می‌شوند. امروزه تلاش می‌شود تا کیفیت ظاهری و داخلی میوه طی نگهداری حفظ شود. در این پژوهش طی دو سال، اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف کلسیم‌کلراید (0، 1، 2 و 4 درصد) در مراحل مختلف نمو میوه‌ی پرتقال‌های ’تامسون’ و‘مورو’ بررسی شد. میوه‌هاسه مرتبه و به فاصله سه هفته از 140 روز بعد از اتمام گل‌دهی محلول‌پاشی شدند. میوه‌ها پس از برداشت در دمای پنج درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 85 درصد به مدت 60 روز نگهداری شدند. در روزهای صفر (زمان برداشت)، 30 و 60 انبارداری ویژگی‌های کیفی میوه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که کاهش وزن میوه‌های تیمار شده با کلسیم‌کلراید طی انبارداری بطور معنی‌داری کمتر از شاهد بود. اگرچه میزان اسیدیته قابل تیتراسیون (ta) میوه‌های ‘تامسون’ و ‘مورو’ تیمار شده و شاهد طی انبارداری کاهش یافت، ولی کاهش در میوه‌های محلول‌پاشی شده کندتر بود. نسبت مواد جامد محلول به اسید قابل تیتراسیون (tss:ta) و هدایت الکتریکی (ec) در تیمارهای کلسیم کمتر از شاهد در زمان برداشت و ضمن انبارداری بود. میزان آسکوربیک‌اسید طی انبارداری بالاتر از شاهد بود. بطورکلی کلسیم‌کلراید بویژه در غلظت‌های بالاتر سبب حفظ خصوصیات کیفی میوه طی انبارداری شد.
کلیدواژه انبارداری، کلسیم کلراید و مرکبات
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری, موسسه تحقیقات علوم باغبانی, ایران, سازمان جهاد کشاورزی مازندران, مرکز جهاد کشاورزی چهل شهیدان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved