>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بخشی تعاملی آموزش راهبردهای خودگردانفراشناختی و خود پنداره تحصیلی بر مولفه های تاب آوری و هیجانات مثبت تحصیلی  
   
نویسنده رشیدزاده عبداله ,بدری رحیم ,فتحی آذر اسکندر ,هاشمی تورج
منبع شناخت اجتماعي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:141 -164
چکیده    هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تعاملی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردانفراشناختی وخودپنداره تحصیلی برمولفه‌های  تاب‌آوری تحصیلی و هیجانات تحصیلی مثبت دانش آموزان انجام گرفت. روش: طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز بودند. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان بودند که از طریق مطالعه مقدماتی و غربالگری با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از روش جایگزینی هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس عاملی چندمتغیره استفاده شد. نتایج: آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی موجب افزایش و بهبود مولفه‌های تاب آوری تحصیلی و  هیجانات مثبت تحصیلی شده است و اثر تعاملی متغیرها در تمامی مولفه های تاب‌آوری و هیجانات مثبت تحصیلی معنی دار بود.نتیجه‌گیری: با آموزش راهبردهای خودگردانی فراشناختی و همچنین توجه به نقش تعاملی خودپنداره تحصیلی می‌توان تاب‌آوری تحصیلی و هیجانات مثبت تحصیلی را افزایش داد. این پژوهش دارای تلویحاتی برای مدیران، معلمان و مشاوران مدرسه است که می‌توانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش‌آموزان استفاده نمایند
کلیدواژه یادگیری خودگردان، فراشناخت، خود پنداره تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، هیجانات تحصیلی
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved