>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مساله  
   
نویسنده رضایی فر الهام ,سپاه منصور مژگان ,کوچک انتظار رویا ,کوشکی شیرین
منبع شناخت اجتماعي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:83 -106
چکیده    مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مساله در زنان متاهل انجام شد. روش: بدین منظور با استفاده از روش لوهلین (2004) تعداد 500 زن متاهل به روش نمونه گیری در دسترس از شهر تهران انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس استرس ادراک شدۀ (کوهن، کامارک و مرمل استین، 1983)، شاخص بی ثباتی رابطۀ زناشویی (ادواردز، جانسون و بوث،1987)، فرم کوتاه مقیاس پنج عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک کری، 1985)، پرسشنامۀ سبکهای حل مساله (کسیدی و لانگ، 1996) استفاده گردید. روش پژوهش از نوع معادلات ساختاری به طور خاص؛ معادلات رگرسیونی بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مساله بر ثبات رابطۀ زناشویی اثری غیرمستقیم دارد. نتایج: شاخصهای برازش نشان داد که مدل پیشنهادی در این پژوهش با داده های جمع آوری شده از زنان متاهل برازش مناسب و ارتباط نزدیکی با فرضهای نظری دارد.
کلیدواژه ثبات زناشویی، سبکهای حل مساله، ویژگیهای شخصیتی، استرس ادراک شده
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, گروه روانشناسی, ایران, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐز, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved