>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:18


  tick  اثر یک جلسه فعالیت طولانی مدت بر غلظت های بافتی لپتین و لیپوپروتیین لیپاز در موش های نر صحرایی - صفحه:81-94

  tick  تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال - صفحه:95-106

  tick  تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص های هوازی و بی‌هوازی در پسران ورزشکار - صفحه:39-52

  tick  تاثیر ده روز مصرف خوراکی زعفران بر علایم بیو‌شیمیایی و عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری - صفحه:53-66

  tick  تاثیر ساعات روز بر پاسخ شاخص های ایمنی مخاطی شناگران مرد جوان نخبه به یک نوبت فعالیت تناوبی شنا - صفحه:23-38

  tick  تاثیرتمرین هوازی بر سطوح استراحتی چمرین و لیپیدهای پلاسما در زنان دارای اضافه وزن - صفحه:121-136

  tick  ساخت دستگاه مقاومتی ویژه مهارت های پرتابی و ضربات مشت (زوکی) کاراته - صفحه:13-22

  tick  مقایسه وضعیت استخوانی و قدرت عضلانی مردان نخبه کاراته کار سبک کاتا و کومیته استان خراسان جنوبی - صفحه:67-80

  tick  مقایسه‌ اثر دو نوع تمرین مقاومتی ایزوتونیک و ایزومتریک بر قدرت و تغییرات الکترومیوگرافی عضله پای تمرین نکرده در دانشجویان مرد تمرین نکرده - صفحه:107-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved