>
Fa   |   Ar   |   En
   وقف مصداق بارز ایقاع مملّک  
   
نویسنده طباطبایی سیدمحمدصادق ,پرنیان‌جوی عادل
منبع آموزه هاي فقه مدني - 1392 - دوره : 0 - شماره : 8 - صفحه:101 -122
چکیده    وقف یکی از اعمال حقوقی است که درباره عقد یا ایقاع بودن آن و نیز در اینکه قبضْ شرط صحت یا لزوم وقف است، بین حقوق‌دانان اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز متعلّق به موقوف‌علیه می‌دانند. اگر قبول و قبضْ شرط تحقق وقف نباشد و ملکیت از آنِ موقوف‌علیه باشد، می‌توان وقف را مصداقی از ایقاع مملِّک دانست. با مراجعه به آرای فقها معلوم می‌شود که نه تنها قبول در وقف لازم نیست، بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقفْ فکِّ ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف‌علیه وارد می‌شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف‌علیه می‌داند. بنابراین می‌توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملِّک دانست.
کلیدواژه وقف ,عقد ,ایقاع ,مالکیت موقوفه ,ایقاع مملّک
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved