>
Fa   |   Ar   |   En
   سرمایه‌گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول  
   
نویسنده ابراهیمی سالاری تقی ,سیدحسینی سیدمحمد ,نریمانی زمان‌آبادی سیدمهدی
منبع آموزه هاي فقه مدني - 1392 - دوره : 0 - شماره : 8 - صفحه:75 -100
چکیده    از آنجا که تنوع بازار سرمایه و نهادهای مالی در غرب و شرق دور موجب تشکیل صندوق وقف شده است و تاثیری بر بازار سرمایه داشته است، گسترش چنین نهادها و صندوق‌های وقفی در ایران می‌تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود. هدف این مقاله، پس از امکان‌سنجی وقفِ پول از لحاظ شرعی، پی بردن به امکان نوآوری در ابزار مالی اسلامی از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه‌گذاری از طریق آن در تامین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر است. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سوالات طراحی‌شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به راهکارهای ارایه‌شده توسط نگارندگان، اگر از وقف پول در ایران به عنوان یک ابزار مالی استفاده شود، وجوه وقف‌شده می‌توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه‌گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه‌های فقرزدایی می‌تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.
کلیدواژه وقف ,وقف پول ,سرمایه‌گذاری ,توسعه ,فقر
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved