>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSwot و Qspm  
   
نویسنده شکوهی محمداجزا ,اسکندری ثانی محمد ,محمد آبادی جواد
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1395 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:105 -125
چکیده    رویکرد عمده برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران، متاثر از مکتب برنامه ریزی سنتی با محوریت طرح جامع است که غالباً در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهر، بر ابعاد اجتماعی شهروندی تقدم دارد. با این که طرح های جامع در ایران با هدف زمینه سازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین می شوند، اما عملاً نه تنها انرژی و هزینه های بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل می کنند، بلکه اغلب بخش عمده ای از اهداف آن ها هرگز محقق نمی شود. بنابراین گذار از الگوی برنامه های جامع شهری به سمت برنامه ریزی راهبردی با توجه به خاصیت ترکیبی، انعطاف پذیر بودن و پویایی آن در جهت حل مسائل و مشکلات و سازگاری با تحولات آینده ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر، با هدف تدوین استراتژی های توسعه بیرجند به نگارش درآمده است. بنابراین ابتدا توسعه ی شهر در قالب برنامه ریزیِ راهبردی و بر پایه ی فرایندی مشارکتی با مشارکت ذی نفعان شهری (کارشناسان و مدیران) ارزیابی  شده و جهت تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر شهر و تدوین استراتژی های توسعه، الگو swot و برای اولویت بندی استراتژی ها نیز روش qspm به کار رفته است. نتایج حاصل از روش swot نیز نشان  دهنده موقعیت تدافعی شهر بیرجند به لحاظ برخورداری از شاخص های راهبرد cds است و این یعنی بدترین وضعیت ممکن، چراکه از یک  طرف با ضعف ها و از طرف دیگر با تهدیدها روبه رو است و در ادامه استراتژی های مناسب برای برون رفت از این وضعیت، تدوین و سپس با استفاده از مدل qsom اولویت بندی شد.
کلیدواژه برنامه ریزی استراتژیک، بیرجند، توسعه پایدار، Swot ،Cds
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی mohammadabadi.20@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved