>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان بیرجند  
   
نویسنده قاسمی همدانی ایمان ,رجبی فرجاد حاجیه
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1394 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:125 -143
چکیده    جذب و حفظ مشتریان در صنعت بیمه کشور، با توجه به فعال شدن شرکت های بیمه خصوصی و توسعه اطلاعات و ارتباطات در سطح بین المللی، امکان مقایسه خدمات شرکت های مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا، به مراتب مشکل تر شده است. هم چنین شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها موجب شده آن ها به تدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان، بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر می باشد. بنابراین شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان شان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایت مندی، در آن ها وفاداری ایجاد کنند. ضمن این که بازاریابی رابطه مند باعث می شود تا شرکت ها از مزایای رقابتی نظیر کاهش هزینه های بازاریابی، آثار مثبت بازاریابی دهان به دهان و کاهش هزینه های شکست در بازاریابی برخوردار شوند. تحقیق حاضر یکُ مطالعه ی توصیفی است که به روش همبستگی از نوع رگرسیون چندمتغیره انجام شده است و جامعه ی آماری آن، 152 نفر از مشتریان شرکت های بیمه در شهرستان بیرجند می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه و داده ها نیز با روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب اولویت، ارتباطات، مدیریت تعارض، تعهد و اعتماد، تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان شرکت های بیمه داشته است.
کلیدواژه ارتباطات، بازاریابی رابطه مند، وفاداری مشتری، شرکت های بیمه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, گروه مدیریت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved