>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه ی حکام قاینات با اسحاق زایی ها و تاثیر آن بر تجزیه ی لاش و جوین از ایران در دوره ی قاجار  
   
نویسنده نجف زاده علی
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1394 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:103 -130
چکیده    اسحاق زایی ها از قبایل ابدالی بودند که در اطراف قندهار زندگی می کردند و همزمان با تثبیت حکومت قاجار و قدرت گرفتن محمود شاه، بر لاش و جوین مسلط شدند و شاه پسندخان توانست قلعه های لاش و جوین را بازسازی کند. سردار احمدخان اسحاق زایی همزمان با میرعلم خان حاکم قاینات، قدرت این خاندان را به اوج رساند. اگرچه او در جنگ قاجارها و افغان ها قلمروش را از دست داد، ولی بعدها توانست آن را به دست آورد و به عنوان مهم ترین حاکم محلی سیستان ظاهر شود. او توانست با میرعلم خان رقابت کند و پس از تجزیه ی هرات با کمک امرای افغان و انگلیسی ها لاش و جوین را به قلمرو ایران برگرداند. در این مقاله خاستگاه اسحاق زایی ها و نحوه ی به قدرت رسیدن آن ها در لاش و جوین، رابطه با دربار قاجار و تاثیر مساله ی هرات بر موقعیت این خاندان، رابطه با میرعلم خان حاکم قاینات در زمان جنگ هرات و پیامدهای آن، علل تجزیه ی لاش و جوین از ایران، موضع گیری در حکمیت گلدسمید و اثرات آن، علل ناکامی ایران در الحاق دوباره ی لاش و جوین به سیستان در زمان جانشینان سردار احمدخان و رابطه ی اسحاق زایی ها با شوکت الملک ها مورد بررسی قرار می گیرد. اسناد و مدارک موجود نشان می دهد با این که میرعلم خان توانست منطقه لاش و جوین را تصرف و با سردار احمدخان اسحاق زایی معاهده صلح امضا کند، ولی ضعف سیاسی ایران در مقابل زیاده خواهی افغان ها و انگلیسی ها باعث جدایی آن منطقه از قاینات شد و بعد از مرگ سردار احمدخان نیز علی رغم وجود فرصت هایی طرح الحاق این منطقه به ایران عملی نشد.
کلیدواژه اسحاق زایی ,قاینات ,لاش و جوین ,قاجار ,میرعلم خان
آدرس دانشگاه بیرجند, عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند, ایران
پست الکترونیکی anajaf@birjand.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved