>
Fa   |   Ar   |   En
   گویش بیرجندی: بقا یا زوال؟  
   
نویسنده قریشی سید محمدحسین ,حاجی آبادی نرجس ,مبارکی محسن
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1393 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:73 -94
چکیده    تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سال های اخیر به همراه توسعه ی صنعت، فناوری و ارتباطات، موجب گرایش گویشوران زبان ها و گویش های بومی و اقلیت به زبان­ ملی کشورمان یعنی فارسی معیار شده است و این روند، عاملی برای تضعیف جایگاه و تهدیدی برای حفظ زبان ها و گویش های محلی به حساب می آید. بیرجندی یکی از گویش های محلی کشورمان است که در سال های اخیر کاربرد آن در حوزه های مختلف کاهش یافته و فراگیران این گویش در نسل جوان هر روزه کمتر می شوند. هدف این پژوهش، به دست دادن شواهدی در مورد جایگاه اجتماعی این گویش و میزان کاربرد آن در حوزه های مختلف با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده در چهار گروه تحصیلی، پنج گروه سنی و دو گروه جنسیتی در شهر بیرجند است. بررسی داده های این پژوهش نشان می دهند که به طور نسبی بیشترین میزان کاربرد گویش بیرجندی مربوط به حوزه خانواده است و هر چه حوزه رسمی تر می شود، میزان کاربرد گویش بیرجندی کاهش می یابد. سن در کاربرد گویش در حوزه ها و موقعیت های مختلف موثر است. در مجموع یافته های این پژوهش از زوال تدریجی گویش بیرجندی در منطقه حکایت دارد.
کلیدواژه فارسی معیار ,گویش بیرجندی ,حفظ زبان ,زوال گویش
آدرس دانشگاه بیرجند, استادیار گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, استادیار گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند, ایران
پست الکترونیکی mohsenmobaraki@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved