>
Fa   |   Ar   |   En
   معرّفی یک عقدنامه  
   
نویسنده راشدمحصّل محمّدتقی
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1392 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:195 -204
چکیده    عقدنامه های ازدواج نمونه ای از اسناد تاریخی است که از طریق مطالعه و بررسی آن می توان به آگاهی های فراوانی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دست یافت. این گونه اسناد همانند سایر مدارک و شواهد در علم تاریخ یعنی نقاشی ها، حجاری ها و کتیبه ها از جایگاه و ارزش ویژه ای برخوردارند. مقاله ی حاضر به معرفی یکی از عقدنامه های بزرگان ناحیه هردنگ (از توابع خوسف) پرداخته است. عقدنامه ی مذکور آخوند ملا محمدحسن هردنگی - از علمای بزرگ قهستان و این خطه - و همسرش کنیز رضا، دختر میرمکرم هردنگی از بزرگان ناحیه هردنگ، تعلق دارد. نثر عقدنامه، نوع القاب ناکح و منکوحه و هم چنین تحمیدیه و عبارت های آغازین این سند، نشان دهنده ی موقعیت طبقاتی و صاحبان آن است. اقلام مهرنامه و سایر مفاد آن زوایایی از حیات اجتماعی و اقتصادی مردم این خطه را بر ما آشکار می سازد. از این رو، در مطالعات تاریخ اجتماعی حایز اهمیت است.
کلیدواژه عقدنامه ,هردنگ ,ملا محمدحسن هردنگی ,خوسف ,قهستان
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, عضو هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved