>
Fa   |   Ar   |   En
   آیین نخل آرایی ونخل گردانی روز عاشورا در ششتمد (سبزوار)  
   
نویسنده سپهر محمد همایون ,عسگری مهدی
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1392 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:161 -180
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی مراسم نخلآرایی و نخل گردانی و درک اشخاص بومی به جا آورنده این آیین به عنوان بخشی از مراسم عاشورا به روش مردمنگاری تفسیری است. بدین منظور و با هدف شناخت عمیقتر آیین نخلبندی و نخلگردانی، از روشهای مردم نگارانه مشاهده مستقیم، مصاحبه عمیق، توصیف و تفسیر و همچنین از اطلاعات ذخیره شده توسط افراد محلی برای کمتر شدن خطاها استفاده شده است. ابتدا در بحث مفهومی به مرور مباحث اندیشه گیرتز پرداختیم. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نخلآرایی و نخلگردانی مناسکی مردانه است به طوری که زنان حضوری بسیار کمرنگ در آن دارند. یافتهی مهم دیگر این پژوهش این است که علیرغم این که نخلآرایی و نخلگردانی مربوط به مراسم محرم و عزاداری است نگاه زیباشناختی به نحوهی آرایش نخل جایگاه مهمی در این مراسم دارد که از این حیث زنان نقش مهمی در تامین مصالح لازم به ویژه پارچه های رنگارنگ دارند.واژگان کلیدی: نخل آرایی، نخل گردانی، مردم نگاری تفسیری، ششتمد.
کلیدواژه نخل آرایی ,نخل گردانی ,مردم نگاری تفسیری ,ششتمد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, عضو هیات علمی گروه مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشجوی کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی, ایران
پست الکترونیکی maskari32@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved