>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد و ارزیابی کتاب بهارستان آیتی  
   
نویسنده عباسی علی اکبر
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1392 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:87 -103
چکیده    چکیدهکتاب بهارستان اثر حاج شیخ محمدحسین آیتی تالیفی در زمینه شناخت شخصیت های مهم دینی، علمی، فرهنگی و سیاسی منطقه قهستان از قدیمی ترین دوران تا زمان مولف می باشد. در این مقاله بهارستان با روش توصیفی - تحلیلی بر اساس محورهای نقد و بررسی کتب (نقد بیرونی و نقد درونی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. با وجود تلاش مولف برای نوشتن کتابی مستند درباره شخصیت ها و حوادث قهستان و صرف وقت فراوان و با وجود استفاده از منابع متعدد، این کتاب ایرادهایی نیز دارد و با دید انتقادی بهتر می توان از آن بهره مند شد. مولف از تمام منابع جغرافیایی مهم استفاده بهینه ننموده و برخی شخصیت ها را به اشتباه به قهستان نسبت داده و در مواردی بدون دلیل از منابع متاخر، نقل قول های طولانی دارد. درباره فتح قهستان هم از برخی از اصیل ترین منابع بهره ای نبرده و در شرح حال برخی از بزرگان قهستانی مبالغه کرده است. مزارات ذکر شده در کتاب بیشتر بر مبنای کرامات دیده شده از آنها و نه به واسطه استناد به منابع متقدم مهم ارزیابی و مورد توجه مولف بوده است. مطالب بخش چهارم کتاب، مفصل و در عین حال دقیق و بسیار ارزنده می باشد که انصافاً ارزش زیادی داشته و مولف با نگارش این کتاب بخشی از مفاخر و چهره های ماندگار خراسان جنوبی را حفظ کرده است.واژگان کلیدی: قهستان، مزارات، مفاخر، آیتی، بهارستان، نقد.
کلیدواژه قهستان ,مزارات ,مفاخر ,آیتی ,بهارستان ,نقد
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیارتاریخ دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی aa_abbasi_z@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved