>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی با تاکید بر رویکرد مشارکتی  
   
نویسنده تاجریزی الهام
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1386 - دوره : 2 - شماره : 1 , 2 - صفحه:57 -76
چکیده    نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی با تاکید بر رویکرد مشارکتیالهام تاجریزی چکیدهامروزه علاوه بر توسعه پایدار، مفاهیم مربوط به توسعه انسانی و بسط قابلیت های انسانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. توسعه، جریان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن، توانمندسازی پایدار و کامل همه افراد براساس آزادی و مشارکت است و بی شک دستیابی به توسعه واقعی بدون در نظر گرفتن نیمی از جمعیت جهان میسر نخواهد بود. بر این اساس مشارکت و حضور زنان در همه عرصه های زندگی اعم از خانوادگی، اقتصادی – اجتماعی و شناخت استعدادهای آنان به منظور تعیین جایگاه شان در فرآیند توسعه امری ضروری بشمار می رود. ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله موانع اساسی مشارکت زنان در فرآیند توسعه به شمار می رود. در این راستا هدف مقاله، بررسی و نقد دیدگاه ها و نظریات مختلف در زمینه نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی با تاکید بر رویکرد مشارکتی و شناخت موانه اساسی در این زمینه می باشد.واژگان کلیدی: مشارکت، توسعه روستایی، تحلیل جنسیتی، زنان.
کلیدواژه مشارکت ,توسعه روستایی ,تحلیل جنسیتی ,زنان
آدرس کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved