>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ  
   
نویسنده آزاد اسدالله ,عباسی زهره
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1386 - دوره : 2 - شماره : 1 , 2 - صفحه:7 -19
چکیده    ارتباطات، اطلاعات و فرهنگاسدالله آزاد زهره عباسی چکیدهارتباط انسان ها سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن هرگز فرهنگ به عنوان خصیثه جامعه انسانی پدید نمی آمد. در این مقاله تاثیر رسانه های جمعی از قبیل چاپ، تلگراف، رادیو و تلویزیون بر فرهنگج جامعه ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به اهمیت اطلاعات، قدرت اطلاعات و مدیریت راهبردی اطلاعات در عصر ارتباطات پرداخته شده است. اینترنت به عنوان روش ارتباطی جدید در عصر حاضر از جنبه های مختلف از جمله امکان ایجاد ارتباط همزمان و دو سویه و ایجاد جمعه هایی با نظام باز و مقایسه شیوه های ارتباط آن با روش های قبل مورد توجه قرار گرفته است.واژگان کلیدی: ارتباطات، فرهنگ، نظام های باز (جامعه)، ارتباط تعاملی، رسانه های ارتباط جمعی، اطلاعات.
کلیدواژه ارتباطات ,فرهنگ ,نظام های باز (جامعه) ,ارتباط تعاملی ,رسانه های ارتباط جمعی ,اطلاعات
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved