>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وقف و افطار روزه داران نمونه موردی: شهرستان های بیرجند، سربیشه و درمیان  
   
نویسنده شاطری مفید
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1386 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:87 -119
چکیده    بررسی وقف و افطار روزه داران نمونه موردی: شهرستان های بیرجند، سربیشه و درمیاندکتر مفید شاطریچکیـده وقف از سنت های مرضیه اسلامی دارای کارکردهای متنوع و گوناگون در جامعه می باشد. یکی از کارکردهای وقف از گذشته تاکنون حمایت از طبقات کم درآمد و فقیر جامعه بوده که یکی از مصادیق آن افطاری روزه دارن در ماه مبارک رمضان می باشد. در این مقاله به کمک اسناد وقفی، موقوفاتی در شهرستان های بیرجند، سربیشه و درمیان که به این موضوع اختصاص یافته معرفی و ویژگی های آن بررسی شده است نتایج بررسی نشان می دهد که در محدوده زمانی 1209 هجری قمری تا 1405 تعداد 21 موقوفه درآمد تمام یا بخشی از رقبات وقفی به موضوع افطاری روزه داران اختصاص یافته است. واژگان کلیدی: وقف، افطار روزه داران، بیرجند، سربیشه، درمیان.
کلیدواژه وقف ,افطار روزه داران ,بیرجند ,سربیشه ,درمیان
آدرس بیرجند, عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved