>
Fa   |   Ar   |   En
   تلاش زنان در تاسیس مدارس دخترانه در عصر مشروطیت و موانع پیش روی آن 1325-1329هـ .ق  
   
نویسنده حامدی زهرا
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1386 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:47 -54
چکیده    تلاش زنان در تاسیس مدارس دخترانه در عصر مشروطیت و موانع پیش روی آن 1325-1329هـ .قزهرا حامدیچکیـده از آنجایی که نهاد تعلیم و تربیت در تمامـی جـوامع دارای اهمیت فـراوان است و ارتباط آن با توسعـه و پیشرفت بر همگان آشکار است در این مقاله سعی شده است به بررسی تقابل سنت و مدرنیسم در جامعه ایران عصر مشروطه با ارایه نمودهای فرهنگی این تقابل و به ویژه با تکیه بر موانع زنان در تاسیس مدارس نوین دخترانه پرداخته شود و هدف از بیان این مطالب، این است که علیرغم بهره گیری ایران عصر قاجار از دست آوردهای نوین غرب به دلیل عدم بستر سازی فرهنگی و عدم اتکا به سنت های صحیح که معضلات عدیده ای در امر آموزش به ویژه آموزش زنان بوجود آورد، مواجه گشت. بدون شک برخورداری از دست آوردها با ایجاد شرایط و بسترهای فرهنگی، راه تسهیل آموزش را سرعت و عمق بیشتری می بخشید. واژگان کلیدی: زنان، مدارس جدید، مشروطیت
کلیدواژه زنان ,مدارس جدید ,مشروطیت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد داراب, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved