>
Fa   |   Ar   |   En
   بهره گیری از دانش بومی در توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی: تعاونی تولید سنتی تیرکار  
   
نویسنده مکانیکی جواد ,تاجریزی الهام
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1385 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:97 -133
چکیده    بهره گیری از دانش بومی در توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی: تعاونی تولید سنتی تیرکارجواد میکانیکیالهام تاجریزیچکیدهدانش بومی به عنوان دستاورد جوامع انسانی حاصل قرن ها آزمون و خطا در تعامل با محیط است. توسعه متوازن و پایدار نیز می تواند با دخیل نمودن توان های فرهنگی و اجتماعی که مهم ترین جنبه آن دانش بومی است طرح ریزی شود تا از این طریق در پرتو آن پایداری زیست محیزی، اکولوژیکی و اجتماعی تحقق یابد و به توسعه اجتماعی و اقتصادی و به عبارت درست تر توسعه انسانی منتهی گردد. در این مقاله سعی شده تا با بیان مفاهیمی چون دانش بومی و توسعه پایدار و تشریح فرایند توسعه پایدار روستایی به یکی از جنبه های عینی و عملی دانش بومی یعنی نظام های تعاونی کهن با تکیه بر مطالعه موردی نظام تولید زراعی سنتی تیرکار در شهرستان درمیان پرداخته شود.واژگان کلیدی: دانش بومی، توسعه پایدار روستایی، نظام های تعاونی کهن، تیرکار.
کلیدواژه دانش بومی ,توسعه پایدار روستایی ,نظام های تعاونی کهن ,تیرکار
آدرس بیرجند, عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند, ایران, کارشناس ارشد ترویج کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved