>
Fa   |   Ar   |   En
   نگرشی بر مکاتبات مربوط به تاسیس اداره نظمبه بیرجند  
   
نویسنده ملک زاده الهام
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1385 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:79 -95
چکیده    نگرشی بر مکاتبات مربوط به تاسیس اداره نظمبه بیرجندالهام ملک زادهچکیدهدر مقاله حاضر، ضمن بررسی مکاتباتی که در زمینه تاسیس اداره نظمیه بیرجند، صورت پذیرفته چشم اندازی از وضعیت شهر پیش از تاسیس اداره نظمیه، شیوه های تامین مخارج نیزوهای امنیتی غیر رسمی در این شهر و برخی دیگر از مسایل اجتماعی – سیاسی بیرجند ارایه شده است. شالوده های این مقاله بر مطالعه و بررسی اسناد قرار گرفته است. واژگان کلیدی: اداره نظمیه، بیرجند، امین مالیه، وزارت مالیه.
کلیدواژه اداره نظمیه ,بیرجند ,امین مالیه ,وزرات مالیه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران واحد شهر ری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved