>
Fa   |   Ar   |   En
   نفوذ شعله های جنگ جهانی اول به جنوب خراسان و پیامدهای آن  
   
نویسنده زنگویی مهدی
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1385 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:33 -50
چکیده    نفوذ شعله های جنگ جهانی اول به جنوب خراسان و پیامدهای آنمهدی زنگوییچکیدهجنگ جهانی اول از سال 1914 تا سال 1918 میلادی طول کشید و بسیاری از نقاط دنیا را متاثر ساخت. کشورهای درگیر جنگ برای پیروزی خویش از هر اهرمی استفاده می کردند. یکی از اهرم هایی که متحدین تلاش نمودند از آن استفاده کنند، تحریک افغانستان علیه منافع متفقین بود. این سیاست متحدین موجب شد ایالت خرسان که هم مرز با افغانستان بود، برای طرف های درگیر جنگ اهمیت پیدا کرده، دست به اقداماتی در این منطقه بزنند. ایجاد کمربند شرق ایران متشکل از نیروهای روس و انگلیس برای جلوگیری از رسوخ هیات های سیاسی – نظامی متحدین به افغانستان از مهمترین اقدام آن ها بود. گوشه ای از پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این اقدامات در منطقه جنوب خراسان، در این گفتار بیان شده است.واژگان کلیدی: جنگ جهانی اول، خراسان جنوبی، متحدین (جنگ جهانی اول)، متفقین (جنگ جهانی اول)، کمربند شرق ایران.
کلیدواژه جنگ جهانی اول ,خراسان جنوبی ,متحدین (جنگ جهانی اول) ,متفقین (جنگ جهانی اول) ,کمربند شرق ایران
آدرس کارشناس ارشد تاریخ, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved