>
Fa   |   Ar   |   En
   کار در امثال و حکم بیرجندی  
   
نویسنده زنگویی حسین
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1389 - دوره : 4 - شماره : 3،4 - صفحه:124 -152
چکیده    کار در امثال و حکم بیرجندیحسین زنگویی چکیدهادبیات عمومی و دیرپای مناطق ایران، حلقه های اتصال مردم این سرزمین بزرگ به یکدیگر به حساب می-آید و در جمع هویت قومی و ملی آن ها را تشکیل می دهد. ارزش های نهفته در امثال و حکم، کنایات و اصطلاحات بومی، یکی از کامل ترین این عناصر فرهنگی است که عموم جامعه نظایر آن را پذیرفته اند و در نظام اجتماعی از آن ها پیروی و بهره وری می نمایند. به همین جهت از آن به فرهنگ عامه و عمومی تعبیر می شود. پرداختن به این گونه موضوعات، سبب زایایی اندیشه ها، کارآمدی قالب های زبانی، ارتقای فرهنگ عمومی، انتقال ارزش ها و مفاهیم اخلاقی – اجتماعی از گذشتگان به نسل های امروز و فردا خواهد شد. هدف نگارنده از طرح این مطالب، آن است که ضمن آشنا کردن خوانندگان با میراث های فرهنگی و بیان ارزش کار و نیز موضوعات مربوط به آن، از ذهن و زبان مردم، میسر رشد، ترویج و توسعه ی فرهنگ کار را در میان مخاطبان، برجسته سازد تا هر کسی با استفاده از آن تجربیات بسترهای توسعه و برنامه ریزی های خود را تثبیت و تعمیق نماید.واژگان کلیدی: کار، فرهنگ عمومی، امثال و حکم، کنایات و اصطلاحات بیرجندی.
کلیدواژه کار ,فرهنگ عمومی ,امثال و حکم ,کنایات و اصطلاحات بیرجندی
آدرس کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس تربیت معلم شهید باهنر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved