>
Fa   |   Ar   |   En
   مسایل و نیازهای جوانان با رویکرد هویت براساس محورهای سند ساماندهی جوانان در چشم انداز 20 ساله کشور  
   
نویسنده پورشافعی هادی
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1390 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:22 -51
چکیده    مسایل و نیازهای جوانان با رویکرد هویت براساس محورهای سند ساماندهی جوانان در چشم اندار20 ساله کشور؛ مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی هادی پورشافعی چکیـده کثرت جمعیت و افزایش نقش جوانان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری، توجه زیادی از پژوهشگران و برنامه ریزان را به خود معطوف داشته است. در نتیجه، اهتمام همه جانبه به امور جوانان به عنوان امری فرابخشی و ملی، بیش از هر چیز مستلزم درک نیازها و مسایل آنان است. از چنین منظری، هدف پژوهش اخیر، شناسایی مسایل و نیازهای جوانان براساس محورهای سند ملی جوانان در چشم انداز20 ساله کشور و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور با رویکرد هویت بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و جامعه تحقیق کلیه جوانان در فاصله سنی 29-15 شهرستان های استان خراسان جنوبی به تعداد 216389 نفر بودند سپس با توجه به جدول مورگان تعداد 2762 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پس از اجرا و توزیع پرسشنامه نهایتاً 1685 مورد، مبنای تحلیل قرار گرفتند. پرسشنامه پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بوده که روایی آن با نظر افراد متخصص واعمال دیدگاه های اصلاحی آنان در 33 گویه تنظیم و پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ 0/83 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و از روش آماری استنباطی آزمون t با مقایسه میانگین با یک مقدار معین، استفاده شد. نتایج نشان داد که درمولفه ی هویت «مذهبی» نیاز جوانان بارز است. چنانکه «ازبین رفتن قبح و زشتی انجام کار نادرست در جامعه» از اهم مسایل بوده است. در هویت ملی، نتایج نشان دهنده سطح بالایی بود، مانند «ایستادگی در مقابل هجوم و تجاوز دشمنان به میهن» و « افتخار به ایرانی بودن» از عوامل مورد تاکید جوانان بوده است. در موضوع هویت «فردی»، نتایج مبین معناداری میانگین تجربی در مقایسه با میانگین نظری می باشد. واژگان کلیدی: نیاز، جوانان، هویت ملی، هویت مذهبی، هویت فردی.
کلیدواژه نیاز ,جوانان ,هویت ملی ,هویت مذهبی ,هویت فردی
آدرس بیرجند, اسنادیار و عضو هیات علمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved