>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند)  
   
نویسنده طالب زاده شوشتری لیلا ,مزگی نژاد سمیه
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1400 - دوره : 16 - شماره : 1 - صفحه:33 -60
چکیده    نشاط اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل تعیین‌کننده در زندگی انسان‌هاست که نتایج مثبتی هم برای فرد و هم برای جامعه به دنبال دارد. هدف این مطالعه، بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهروندان شهر بیرجند است. به روش زمینه‌یابی، 400 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد نشاط اجتماعی زارع و امین‌پور (1390) و پرسشنامه محقق‌ساخته عوامل موثر بر نشاط اجتماعی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss18 و آزمون‌های آماری t تک متغیره، همبستگی پیرسون، رگرسیون تک‌متغیره، رگرسیون چندگانه همزمان و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد وضعیت نشاط اجتماعی در کل و مولفه‌های آن در افراد مورد مطالعه، در حد مطلوبی است. بین احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایبندی به اعتقادات دینی، امید به آینده، احساس عدالت اجتماعی، سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی با نشاط اجتماعی، در کل رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (0.05>p). از عوامل موثر بر نشاط اجتماعی، مولفه‌های رضایت از زندگی، سلامت اجتماعی، شبکه خویشاوندی، پایبندی به اعتقادات دینی و امید به آینده، به ترتیب با ضرایب بتا 0.34، 0.25، 0.24، 0.20 و 0.10، بیشترین سهم را در پیش‌بینی نشاط اجتماعی داشتند. بر مبنای نتایج پژوهش، می‌توان گفت که برای داشتن جامعه بانشاط و سالم، بایستی شرایطی فراهم گردد که ایجاد آن بر عهده فرد، خانواده و جامعه است. با توجه به نتایج مطالعه حاضر و وضعیت نشاط اجتماعی در شهر بیرجند که در حد متوسطی قرار دارد، پیشنهاد می‌شود زندگی سلامت محور، در دو بُعدِ سلامت جسمی و روحی، از طرق مختلف؛ مانند بهره‌گیری از تبلیغات و توانایی‌های صدا و سیما، برگزاری و اطلاع‌رسانی مناسب جهت ورزش‌های همگانی و ایجاد برنامه‌های سالم و شاد متناسب با توان اقتصادی تمام طبقات اقتصادی جامعه برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ترویج شود.
کلیدواژه نشاط اجتماعی، عوامل موثر، شهر بیرجند
آدرس دانشگاه بیرجند, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی s.mezginejad@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved