>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی بر تعالی سازمانی  
   
نویسنده رجائی زهرا ,بنی هاشمی علی ,خنگی فرشته
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1400 - دوره : 16 - شماره : 1 - صفحه:7 -32
چکیده    هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی از منظر قرآن و نقش آن در تعالی سازمان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و همبستگی است. در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه حاوی سوالات جمعیت شناختی، سوالات مربوط به تعالی سازمانی، سوالات مربوط به سرمایه های انسانی، معنوی و روان شناختی از منظر قرآن و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت است. جامعه این پژوهش، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (استان خراسان جنوبی) هستند و نمونه ای به تعداد 248 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از استادان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و انجام تحلیل عاملی، تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس و آموس استفاده شد. همچنین شاخص های برازش، هم برای مدل ساختاری تحقیق و هم برای مدل اندازه گیری تحقیق تایید شد. سرمایه انسانی و سرمایه معنوی، اثر مثبت و معنی داری بر تعالی سازمانی دارند. همچنین سرمایه روان شناختی، اثر مثبت و معنی داری بر تعالی سازمانی ندارد. نتایج پژوهش نشان داد که یک سازمان متعالی با رویکردی اسلامی قرآنی، سازمانی است که در آن افراد در ارتباط با خدا، دیگران و خود احساس مسئولیت می کنند و با تاکید بر عواملی از قبیل قوه تعقل، کمال پذیری انسان و مهارت های ارتباطی رفتاری، موجبات تعالی سازمانی را فراهم می آورند.
کلیدواژه قرآن، تعالی سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه معنوی، سرمایه روان‌شناختی، خراسان جنوبی
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه مدیریت دولتی, ایران
پست الکترونیکی fereshtekhongi99@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved