>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مولفه های سواد سلامت شهروندان شهر مشهد مبتنی بر رویکرد سلامت محور  
   
نویسنده شربتیان محمد حسن ,آذرنیا فهیمه
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1400 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:83 -118
چکیده    توانمندی در به دست آوردن، تحلیل و فهم اطلاعات بهداشتی که فرد نیاز دارد تا در مورد مسائل سلامتی خود مشارکت نماید و تصمیم‌های درستی بگیرد، سواد سلامت تعریف می شود. هدف از نوشتار حاضر، ارزیابی وضعیت سواد سلامت و مولفه های آن در شهر مشهد است. مبانی نظری سلامت محور کاکرهام، متاثر از فرصت ها و انتخاب در زندگی، جهت برخورداری از سواد سلامت استفاده شده است. از رویکرد کمی محور، راهبرد پیمایش از نوع توصیفی، در بین شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری مشهد استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران، 800 نفر مبتنی بر روش نمونه گیری متناسب با حجم هر منطقه، انتخاب شده و با تکیه بر پرسشنامه استانداردشده سواد ایرانیان اطلاعات جمع آوری شده است. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 0.921 در حد قوی به دست آمده است. نتایج نشان داد که از نظر جنسیت، تقریباً پاسخگویان با هم برابر بوده اند. میانگین سنی پاسخگویان برابر با 37.31 سال بوده است. وضعیت میانگین مولفه های سواد سلامت عملکردی، ارتباطی تعاملی، پایه و انتقادی، به ترتیب حائز اهمیت بوده است. نتایج مقایسه میانگین گروه های تحصیلی، سنی و مناطق شهری با متغیر و مولفه های مورد مطالعه در حد متوسط روبه بالا بوده است. نتایج آزمون فریدمن بیانگر این است که مولفه های سواد عملکردی، پایه، ارتباطی تعاملی و انتقادی با بیشترین میانگین و با مقدار مجذور کای برابر با 120.059 در سطح خطای کوچک تر از 0.05 به دست آمده است که به لحاظ آماری با اطمینان 0.95 میانگین مولفه ها، تفاوت معناداری در سبک زندگی سلامت محور پاسخگویان وجود دارد. در نهایت سواد سلامت به عنوان مولفه شناختی و متاثر از انتخاب ها و  موقعیت‌ها در زندگی به افزایش کیفیت زندگی، ارتقای سبک زندگی سالم، کاهش خطرات سلامتی و مهارت های خودمراقبتی منتهی می گردد.
کلیدواژه سبک سلامت‌محور، سواد سلامت، شهروندان، مشهد
آدرس دانشگاه جامع علمی - کاربردی موسسه پژوهشی سینا (خراسان رضوی), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان, ایران. سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد, ایران
پست الکترونیکی azarnia.fa@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved