>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره‌وری منابع انسانی با میانجی‌گری عملکرد سبز در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) مشهد  
   
نویسنده یعقوبی نورمحمد ,دهقانی مسعود ,احمدی فروغ
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1399 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:149 -178
چکیده    مدیریت با تاکید بر حفاظت محیط زیست مفهوم جدیدی به نام فرهنگ سازمانی سبز را در ساختارهای سازمانی به خصوص بیمارستان ها که فعالیت های نزدیکی با محیط زیست دارند، ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره وری منابع انسانی با میانجی گری عملکرد سبز است. این پژوهش با روش پیمایشی و مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزاری smart pls انجام یافته است. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 282 نفر برآورد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته و داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته گرد‌آوری شده است. پایایی و روایی سازه های پژوهش با نرم افزار pls و با استفاده از دو شاخص cr و ave برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقریباً نیمی (0.48) از اثر کل فرهنگ سازمانی سبز بر بهره وری منابع انسانی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی عملکرد سبز تبیین می شود. نتایج پژوهش حاکی از ضریب معناداری در رابطه میان فرهنگ سازمانی سبز و بهره وری منابع انسانی برابر با 2.984؛ در رابطه میان فرهنگ سازمانی سبز و عملکرد سبز، 7.590؛ در نقش عملکرد سبز در بهره وری منابع انسانی، 4.057 و در ارتباط با نقش میانجی عملکرد سبز در اثر فرهنگ سازمانی سبز بر بهره وری منابع انسانی با استفاده از آزمون سوبل برابر با 59.6 می باشد.
کلیدواژه فرهنگ سازمانی سبز، عملکرد سبز، بهره‌وری منابع انسانی
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و علوم انسانی, ایران, دانشگاه ولایت, دانشکده مدیریت و علوم انسانی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم اداری و اقتصادی, ایران
پست الکترونیکی forough.ahmadi@mail.um.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved