>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تاثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیات‎های زیارتی شهر مشهد)  
   
نویسنده غفوریان شاگردی امیر ,غیور باغبانی سید مرتضی ,پورنگ علی ,غلامی رمضان
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1398 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:117 -152
چکیده    آن هوشی را که متناسب با باورها، هنجارها و ارزش هایی که در فعالیت های روزمره بر عهده می گیریم و بر زندگی اجتماعی اثربخش است، هوش معنوی می نامند. اثربخشی یکی از مقولات مهم در زندگی فردی و اجتماعی و هوش معنوی از جمله عوامل موثر بر آن است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تاثیر هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی گروهی هیات‏های مذهبی زیارتی است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده، ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد شده فریدمن و یاربراق (1985) در خصوص متغیر اثربخشی و پرسشنامه کینگ (2008) برای متغیر هوش معنوی بوده است، میزان آلفای سوالات اثربخشی و هوش معنوی هر کدام برابر با (0/83) بدست آمده است. جامعه مورد مطالعه سرپرستان هیات مذهبی شهر مشهد در ایام عزاداری محرم و صفر بوده که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر با 360 نفر مبتنی بر شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها براساس نرم افزار spss مبتنی بر آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین هوش معنوی سرپرستان (3/15) و میانگین اثربخشی گروهی در بین جامعه مورد مطالعه (3/23) بوده است. از بین مولفه های هوش معنوی به ترتیب تفکر انتقادی وجودی (0/456)، ایجاد معنای شخصی (0/526) و توسعه موقعیت هوشیاری (0/522) بر اثربخشی گروهی تاثیر معناداری داشته است در حالی که آگاهی متعالی بر اثر بخشی گروهی تاثیر معناداری نداشته است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که از بین مولفه های هوش معنوی مولفه ایجاد معنا با (0/324) بیشترین تاثیر را بر اثربخشی گروهی دارد. در نهایت هوش معنوی با (36%) می تواند به تبیین اثربخشی گروهی سرپرستان هیات مذهبی موثر باشد.
کلیدواژه اثربخشی گروهی، هوش معنوی سرپرستان، هیات‏های مذهبی زیارتی
آدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), ایران, دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), ایران
پست الکترونیکی r.gholami@imamreza.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved