>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتاب مسلک های اخلاقی در تصوف خراسان  
   
نویسنده ابوالبشری پیمان ,صادقی سمرجانی حسن
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1397 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:35 -49
چکیده    تصوف در خراسان بزرگِ سده های پنجم و ششم توانست با تکیه بر آبشخورهای فکریِ ممتاز و متمایز از جنبش زهاد در عراق، سرآغاز تحولی عمیق در تاریخ معارفِ باطنیِ جهان اسلام و تولید مکتوبات صوفیانه شود. جایگاه ایالت خراسان و تنوع اقلیت های دینی، به شکوفایی تصوف در این سرزمین، کمک بزرگی کرد. شیوخ خراسانی با یاری گرفتن از مرام های کهنی هم چون جوانمردی، ملامتی، عیاری و قلندری که در این خطه وجود داشت، به باروری هر چه بیشتر تصوف یاری رساندند و آن را از پیله تنگِ معرفتی کناره و خاموش و تکیه بر زهد سرسختانه، هم چنان که در عراق بود، به جریانی قدرتمند تبدیل کردند، شرایطی که پیش از آن وجود نداشت. یافته های این پژوهش که مبتنی بر رویکرد توصیفی  تحلیلی است، نشان می دهد که تصوف خراسان از سنن مستقل ملامتی، قلندری، عیاری و ... برای گسترش اقتدار خود استفاده و نهایتاً با حذف استقلال اندیشه های مزبور، آنها را در خود هضم کرده است.
کلیدواژه صوفیان، عیاران، جوانمردان، خراسان، قلندران، ملامتیان
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, گروه تاریخ, ایران
پست الکترونیکی h.sadeghi@hsu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved