>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت و بهداشت   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:1


  tick  آگاهی زنان زنجانی شرکت کننده در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج درباره فاکتورهای خطر مرتبط با پیامد نامطلوب بارداری(سال 89) - صفحه:75-82

  tick  ارزیابی فیوم های ناشی از برش فلزات قراضه با روش Aas و Icp-Aes در یک صنعت فولاد - صفحه:29-35

  tick  اپیدمیولوژی کمردرد و ارتباط آن با عوامل شغلی و شخصی در کارگران واحدهای صنعتی استان همدان - صفحه:59-66

  tick  بررسی اثربخشی آموزش بر باورهای بهداشتی و عملکرد زنان مراجعه کننده به درمانگاه شهید بهتاش منطقه لویزان تهران در زمینه روش های غربالگری سرطان پستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:45-58

  tick  بررسی کارایی غشاء پوسته تخم مرغ در جذب فنل از محلول های مائی - صفحه:7-17

  tick  بررسی مرگ مادر باردار و تحلیل علل ریشه ای (Rca) آن در استان مرکزی: یک پژوهش متدولوژیک در اپیدمیولوژی حاکمیت بالینی - صفحه:18-28

  tick  کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در کاهش کدورت از آب - صفحه:67-74

  tick  مقایسه کارایی نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره در حذف آرسنیک از محلول های آبی - صفحه:36-44
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved