>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ترکیب بدنی، استقامت قلبی تنفسی، تعادل و سلامت روانی در زنان سالمند فعال و غیرفعال  
   
نویسنده فغفوری آذر معصومه ,بیات محمد رضا ,جمالی فشی رسول ,وصالی مجید
منبع سلامت و بهداشت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:464 -474
چکیده    زمینه و هدف: طبق آمارهای ملی و بین المللی، جمعیت سالمندان به ویژه در شهرهای بزرگ رو به افزایش است و شناسایی راه های حفظ و تقویت سلامت جسمی و روانی این قشر از جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ترکیب بدنی، آمادگی قلبی تنفسی، تعادل و سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال اجرا شد.روش کار: روش پژوهش حاضر، علی مقایسه ای و جامعۀ آماری آن شامل زنان سالمند بالای 60 سال شهر تهران است. بدین منظور 50 زن سالمند فعال (میانگین سن 3.11 ±63 سال، وزن 8.56 ±69.39 کیلوگرم، قد 4.84 ±157 سانتیمتر) و 50 زن سالمند غیر فعال (میانگین سن 2.87 ±62.18 سال، وزن 16.60 ±73.77 کیلوگرم، قد 4.40 ±158.09 سانتی متر) طی فراخوانی در سرای محله ها به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ویژگی های ترکیب بدنی (دستگاه بادی کامپوزیشن)، استقامت قلبی تنفسی (فیتنس تست)، تعادل (دستگاه سنجش تعادل پویا) و سلامت روانی (پرسشنامۀ سلامت عمومی) دو گروه اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل استفاده شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که به جز ویژگی ترکیب بدنی (0.13=p)، امتیاز ویژگی های تعادل (0.001=p)، استقامت قلبی تنفسی (0.01=p) و سلامت روانی (0.001=p) زنان سالمند فعال به طور معناداری بهتر از زنان سالمند غیرفعال بود.نتیجه گیری: با توجه به شیوع کم تحرکی و بروز بیماری های گوناگون در سالمندان، لزوم برنامه ریزی مناسب برای ایجاد امکانات ورزشی و راه کارهای تشویقی جهت توجه بیشتر سالمندان به فعالیت های بدنی و ارتقاء کیفیت زندگی، ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه ترکیب بدنی؛ استقامت قلبی تنقسی؛ تعادل؛ سلامت روانی؛ زنان سالمند
آدرس دانشگاه تهران, ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء ورامین, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, ایران. دانشگاه شاهد, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved