>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین غلظت فلزات سنگین در سبزیجات اراضی کشاورزی آبیاری شده با آب رودخانه کارون در شهر اهواز  
   
نویسنده زهره وند فاطمه ,تکدستان افشین
منبع سلامت و بهداشت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:385 -393
چکیده    زمینه و هدف: فلزات سنگین به دلیل خواص سمی و تجمع پذیری از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار هستند. این تحقیق با هدف اندازه گیری غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی درسبزیجات اراضی کشاورزی شهر اهواز مرکز استان خوزستان در جنوب غربی ایران انجام گرفت. روش کار: این مطالعه توصیفی بوده و برای این منظور از ریحان، ترب و خرفه 6 مزرعه در شمال و جنوب شهر اهواز در طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال 1392 نمونه برداری به عمل آمد. در مجموع در این بررسی تعداد 60 نمونه سبزیجات مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه ها در آزمایشگاه با استفاده از روش هضم اسیدی هضم شدند. سپس غلظت عناصر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی مطابق با روش استاندارد مورد آنالیز قرار گرفتند و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss با سطح معناداری 0.05 استفاده شد. نتایج با رهنمود هایwho و fao مقایسه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین غلظت سرب، کادمیوم، مس و روی در سبزیجات مورد مطالعه به ترتیب 10.22 ±10.39، 1.58 ±2.51، 6.01 ±7.20، 13.34 ±31.84 میلی گرم بر کیلو گرم بود. مقایسه نتایج بدست آمده با حد مجاز تعیین شده توسط who/fao نشان داد که مقدار سرب و کادمیوم در سبزیجات بالاتر از میزان توصیه شده است. در صورتی که میانگین غلظت مس و روی در سبزیجات کمتر از حد استاندارد who/fao می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، سبزیجات کشت شده در این منطقه به فلزات سنگین سرب و کادمیوم آلوده میباشد، بنابراین با توجه به اثرات تجمعی فلزات سنگین و عوارض سوء ناشی از آن بر جوامع انسانی و نیز تهدید امنیت غذایی اقدامات احتیاطی بیشتری به منظور کاهش چنین اثراتی نیاز است.
کلیدواژه فلزات سنگین، سبزیجات، رودخانه کارون، اهواز
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی, گروه مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی afshin_ir@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved