>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر کاربرد کود هیومیک و کود متعارف معدنی در تغییر سطوح نیترات در سیب‬ زمینی: مطالعه موردی زمین‬ های زراعی شهرستان اردبیل  
   
نویسنده فضل زاده مهدی ,سراج امانی رضا ,رستمی روح اله ,رضائی محسن ,شهریاری رضا ,صادقی هادی
منبع سلامت و بهداشت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:416 -424
چکیده    زمینه و هدف: این تحقیق با هدف ارزیابی کاربرد دو نوع کود ارگانیک هیومیک و کود شیمیایی جهت مقایسه تاثیر آنها در مقادیر غلظت نیترات سیب زمینی کشت شده در چهار منطقه اصلی زراعی حومه شهرستان اردبیل به لحاظ کشت سیبزمینی انجام پذیرفت.روش کار: در هر یک از چهار روستای حومه اردبیل به نام های آراللوی بزرگ، آراللوی کوچک، پیراقوم و جبهدار، یک هکتار سیب زمینی کشت شد. نیم هکتار آن با استفاده از کودهای شیمیایی متداول و نیم هکتار دیگر با کود طبیعی هیومیک تغذیه گردید. از هر قطعه نیم هکتاری نمونه های تصادفی از سیب زمینی برداشت شد و به آزمایشگاه انتقال یافت. فرایند آماده سازی و سنجش نمونه ها جهت اندازه گیری نیترات بترتیب با استفاده از روش جونز و دستگاه اسکپتروفتومتری در طول موج 410 نانومتر انجام گردید.یافته ها: مقایسه مجموع میانگین نیترات غده های سیب زمینی در زمین های زراعی مورد مطالعه نشان داد که در مزارعی که از کود هیومیک استفاده شد (با میانگین کلی نیترات در حدود mg/kg 88.5)، مقدار نیترات غده های سیبزمینی نسبت به مزارعی که از کودهای شیمیایی استفاده کرده اند (با میانگین mg/kg 122.6)، mg/kg 34 کاهش یافت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد کودهای ارگانیک همچون هیومیک در مقایسه با کودهای شیمیایی در کاهش مقادیر سطوح نیترات در غده های سیب زمینی موثر است. بنابراین استفاده از این کودها در صنعت کشاورزی جهت کاهش اثرات انسانی می تواند در برنامه دراز مدت سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد
کلیدواژه کود هیومیک، کودهای شیمیایی، نیترات، سیب زمینی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران. دانشگاه علوم پزشکی سمنان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, گروه اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ایران
پست الکترونیکی hsadeghi1079@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved