>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین رضایت شغلی، بهره‬ وری و فرسودگی شغلی درکارکنان بیمارستان- مطالعه موردی: یکی از بیمارستان‬ های ایلام  
   
نویسنده کوهنورد بهرام ,ملاکی مقدم حکیمه ,ملکی فر اعظم ,فضلی زهره
منبع سلامت و بهداشت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:445 -453
چکیده    زمینه و هدف: رضایت شغلی به نوع نگرش فرد به شغل خویش اطلاق میگردد. از سوی دیگر تنش های روانی و فرسودگی شغلی می توانند بر احساس رضایت شغلی و بهره وری افراد تاثیر منفی داشته باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین فرسودگی، بهره وری و رضایت شغلی کارکنان یک بیمارستان طراحی گردید.روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 100 نفر از کارکنان بیمارستان مورد مطالعه با نمونه گیری طبقه ای و در هر یک از طبقات به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه های بهره وری، فرسودگی شغلی ماسلاچ و رضایت شغلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای توصیفی، رگرسیون، همبستگی و از نرم افزار آماری spss20 استفاده شد.یافته ها: نمره کل میانگین رضایت شغلی (7.55±52.7) بود که نشاندهنده سطح بالای رضایت شغلی در این جامعه است. نتایج آزمون همبستگی رضایت شغلی با متغیر بهره وری و فرسودگی شغلی نشان داد که رضایت شغلی با زیرمقیاس های توانایی، درک، اعتبار و نمره کل متغیر بهره وری ارتباط مستقیم و معنادار دارد (0.05>p). همچنین رضایت شغلی ارتباط معنیدار و مستقیمی با زیرمقیاس عملکرد فردی و ارتباط معنیدار و معکوسی با دو زیر مقیاس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت از متغیر فرسودگی (شدت) نشان داد (0.05>p). نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن سطح رضایت شغلی کارکنان، پیشنهاد میشود تمرکز روی عوامل موثر بر افزایش بهره وری و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان انجام گیرد.
کلیدواژه رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، بهره وری، بیمارستان، کارکنان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بم, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی zohreh.fazli@outlook.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved