>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش صنعت ترجمه در اقتصاد دانش بنیان: سرمایه گذاری یا سرمایه سوزی علمی و فرهنگی  
   
نویسنده برادران عبداله ,اربابی محمدرضا
منبع دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:253 -262
چکیده    سرمایه گذاری علمی و فرهنگی از مفاهیم نوظهور در اقتصاد دانش بنیان است. از جمله موضوع ترجمه کهاخیرا در ایران با نگاه صنعتی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. صنعت ترجمه در دنیا مفهومی ریشه دار وبنیادین دارد که تمامی اجزای آن به صورت هدفمند و ساختاری یافته مشغول فعالیت هستند. این صنعت درایران اسلامی نوپا بوده و شکل گیری آن به سال 1389 برمی گردد. با این وجود ترجمه به عنوان یک عملریشه ای دیرپا در ایران دارد و ظرفیت های متعددی را در عرصه علمی و فرهنگی ایجاد کرده است. در این مقاله با نگاهی آسیب شناختی به اهمیت و جایگاه صنعت ترجمه در انتقال علم و تکنولوژی و ایدولوژی خواهیمپرداخت تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان این صنعت را به عنوان سرمایه گذاری مورد توجه قرارداده و زایش و منفعت اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
کلیدواژه اقتصاد دانش بنیان، صنعت ترجمه، سرمایه گذاری، صنایع دانش پایه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده زبانهای خارجی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved