>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل اختیار واقعی: مطالعه موردی بررسی امکان سنجی یک طرح نیروگاهی 500 مگاواتی  
   
نویسنده بکی حسکوئی مرتضی ,داودی روژین
منبع دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:207 -225
چکیده    افزایش پویایی شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و مالی و افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری و یا تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های اقتصادی، نیازمند وجود یک روش تحلیلی مناسب و کارآمد است، که نقایص روشهای متعارف تنزیل جریانهای نقدی از جمله ایستایی را نداشته باشد.براین اساس و در پاسخ به نیازهای جدید، تحلیل اختیار واقعی بوجود آمده و تفکر جدیدی را در ارتباط باتصمیم گیریهای سرمایه گذاری و ارزشگذاری طرحهای اقتصادی ارائه مینماید. در این مقاله چارچوبی فراهممیگردد که در قالب آن مزیت استفاده از تئوری اختیارهای واقعی در ارزیابی پروژههای نیروگاهی در مقایسه باروشهای متعارف به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور از اختیار واگذاری برایتصمیم گیری استفاده شده و روشهای مختلف قیمت گذاری اختیار واقعی، برای ارزش گذاری اختیار واگذاری مورد استفاده قرار گرفته، سپس به مقایسه این روشها پرداخته شده و درنهایت براساس شبیه سازی مونت کارلو،روشهای متعارف و روش اختیار واقعی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بینروشهای مختلف قیمت گذاری اختیار واقعی وجود ندارد، زیرا با افزایش تعداد گامهای زمانی، علاوه براینکهارزش ارائه شده برای اختیار در این روشها افزایش مییابد، همه روشها به سمت یک عدد مشخص همگرا میشوند، همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی، کاهش ریسک و افزایش بازدهی، در روش اختیار واقعی نسبت به روشهای متعارف را نشان میدهد.
کلیدواژه ارزیابی سرمایه گذاری، اختیار واقعی، معیارهای متعارف ارزیابی سرمایه گذاری، شبیه سازی مونت کارلو
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه غیرانتفاعی رجاء قزوین, ایران
پست الکترونیکی davoodi90@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved