>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده مرادی مهدی ,باقرپور ولاشانی محمد علی ,رستمی امین
منبع دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:127 -146
چکیده    در این پژوهش ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1383 تا 1390 بررسی شده است. در اینراستا دو فرضیه تدوین و جهت آزمون آن ها از روش رگرسیون لجستیک و داده های تابلویی استفاده شده است.نتیجه حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که گریز مالیاتی ارتباط مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام (متغیرنوسان پایین به بالا) دارد. یافته فوق با این دیدگاه سازگار است که گریز مالیاتی این امکان را فراهم می کند که مدیران اخبار بد در شرکت را برای مدت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. با اینحال، فرضیه دوم مبنی بر تاثیر ساز و کارهای نظارتی خارجی قوی مانند مالکان نهادی و مدیران غیر موظف بررابطه بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، تایید نشد.
کلیدواژه گریز مالیاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام، سهامداران نهادی، اعضای غیر موظف هیئت مدیره، رگرسیون لجستیک، داده های تابلویی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی amin.rostami7@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved