>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سواد مالی سرمایه گذاران بر تصمیم سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
   
نویسنده مرادی جواد ,ایزدی منصوره
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:127 -149
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر تصمیم های سرمایه گذاری و بررسی رابطه سطح سواد مالی سرمایه گذاران و تصمیم های سرمایه گذاری آنان است. نمونه مورد مطالعه شامل 384 سرمایه گذار بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه مشتمل بر سه بخش اصلی است: بخش اول، مشخصات جمعیت شناختی، بخش دوم، شناسایی عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری از دید سرمایه گذاران، شامل ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی و بخش سوم، دو گروه سوال جهت ارزیابی سطح سواد مالی سرمایه گذاران را دربردارد. نتایج نشان می دهد که هر چهار عامل در نظر گرفته شده شامل ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در ایران، تاثیر دارند. همچنین، بین سطح سواد مالی و عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری، رابطه مثبت معنادار وجود دارد، ولی این رابطه بسیار ضعیف است و کمتر از 10% تغییرات تاثیر عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری، توسط سطح سواد مالی، قابل توضیح می باشد. به علاوه نتیجه نشان می دهد که با در نظر گرفتن نوع اشتغال، حساسیت عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری نسبت به تغییر سطح سواد مالی در زمینه اشتغال غیر مالی، بیشتر است.
کلیدواژه سواد مالی ,تصمیم سرمایه گذاری ,ذهنیات فردی ,اطلاعات حسابداری ,نیازهای مالی شخصی ,اطلاعات اقتصادی
آدرس دانشگاه شیراز, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (مسیول مکاتبات), ایران
پست الکترونیکی arezooizadi59@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved