>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه یک روش جدید برای اولویت بندی استراتژی های سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران  
   
نویسنده ممبینی حسین ,یزدانی چمزینی عبدالرضا
منبع دانش سرمايه گذاري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:259 -292
چکیده    انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران یکی از مهمترین مسایل در بخش سرمایه گذاری خصوصی می باشد چرا که تداوم فعالیت های کسب و کار منوط به برآورده شده انتظارات سرمایه گذاران می باشد. به هر حال، با توجه به این که پارامترهای متعدد کمی و کیفی مانند سودها (benefit)، فرصت ها(opportunity) ، هزینه ها(cost) ، و تهدیدات(threat) بر روی انتخاب یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب تاثیر گذار هستند و اغلب در تضاد با یکدیگر هستند، این انتخاب یک فعالیت دشوار، پیچیده و طاقت فرسا می باشد. بویژه زمانی که خود پارامترها نیز بر روی یکدیگر تاثیرگذار باشند و دارای وابستگی درونی باشند. با توجه به این مشکلات استفاده از ابزارهایی که بتواند روابط شبکه ای را مدل سازی نماید می تواند مفید باشد. روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری dematel)) یکی از روش های شناخته شده برای تعیین روابط شبکه ای موجود بین متغیرها می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاعات ناقص یا غیر قابل دسترس، عدم اطمینان بخش جدایی ناپذیر در پروسه های حل یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است. بنابراین، در این مقاله یک مدل جدید ترکیبی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) ، dematel ، و تکنیک ویکور (vikor) تحت محیط فازی برای ارزیابی مساله انتخاب استراتژی سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. برای این منظور، یک فرایند سه مرحله ای برای حل یک مساله پیچیده ارایه شده است. در ابتدا، با استفاده از روش ahp مساله سرمایه گذاری به ساختاری ساده شکسته می شود و محاسبه وزن معیارها با استفاده از یک فرایند مقایسه دو به دو انجام می پذیرد. سپس، روش dematel با توجه به وابستگی متقابل در معیارهای سود، فرصت ها، هزینه ها، و تهدیدات (bocr) اهمیت وزن معیارها را اصلاح می نماید. در نهایت، روش vikorفازی برای اولویت بندی گزینه های امکان پذیر استفاده می شود. برای نشان دادن پتانسیل مدل ارایه شده، یک مورد مطالعاتی مربوط به سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران ارایه و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی دارای یک توانایی بالا به منظور اولویت بندی استراتژی های سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران می باشد.
کلیدواژه استراتژی سرمایه گذاری ,مدل های تصمیم گیری چند معیاره ,آزمایش و آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری ,منطق فازی ,روش ویکور فازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دبی, دانشکده مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دبی، دبی، امارات, دبی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران (نویسنده مسیول), ایران
پست الکترونیکی abdalrezaych@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved