>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام  
   
نویسنده عباسی نژاد حسین ,محمدی شاپور ,ابراهیمی سجاد
منبع دانش سرمايه گذاري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:201 -222
چکیده    نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل garch که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (sv) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(sv) دو متغیره، نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار تهران برآورد می شود. سپس به منظور ارزیابی نتایج مدل، تابع زیانی بر پایه ارزش در معرض خطر(var) تشکیل می‌شود و نتایج مدل های نوسان‌پذیری (شامل مدل نوسان پذیری تصادفی(sv) و مدل های چندمتغیره garch) با هم مقایسه می شوند. بر اساس ارزیابی توابع زیان مدل bekk-garch که توزیع جملات اخلال را t استیودنت در نظر می گیرد، برآورد دقیقتری از نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص سهام ارایه می دهد. نتایج مدل بهینه نشان می دهد افزایش در رشد نرخ ارز باعث افزایش در رشد شاخص سهام می شود ولی تغییرات بازار سهام اثر معنی داری بر رشد نرخ ارز ندارد. همچنین افزایش نوسانات در یک بازار باعث افزایش در نوسانات بازار دیگر می شود.
کلیدواژه نوسان پذیری تصادفی(Sv) ,ارزش در معرض خطر(Var)مدل Garch ,شاخص سهام ,نرخ ارز
آدرس دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی ebrahimi_s@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved