>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی چگونگی مدیریت سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران (با رویکردی بر تحلیل های تکنیکی، بنیادی و نظریه مدرن پرتفولیو)  
   
نویسنده نیکبخت محمدرضا ,کارگری یاسر ,داورزاده مهتاب
منبع دانش سرمايه گذاري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:165 -178
چکیده    این پژوهش برای اولین بار مدیریت مدیران سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، را با استفاده از روش پرسش نامه ای مورد بررسی قرار داده است. پاسخ دهندگان به پرسشنامه شامل مدیران سرمایه گذاری کلیه ی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران می باشند. از مدیران سرمایه گذاری خواسته شده تا میزان استفاده خود را از هر یک از تحلیل های تکنیکی، فاندامنتال، تیوری مدرن پرتفولیو، بولتن ها، اطلاعات محرمانه و شایعات بازار؛ در راستای پیش بینی بازار و انتخاب دارایی های مناسب و زمان مناسب، مشخص نمایند. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران سرمایه گذاری، کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در ایران است. که برای همه آنها پرسشنامه ارسال گردید و 40درصد این پرسشنامه ها برگشت. یافته های این مطالعه نشان داد که مدیران سرمایه گذاری همواره بیشترین اهمیت و توجه را به تحلیل های بنیادی و بعد از آن بولتن های منتشر شده، دارند، و مدیران سرمایه گذاری کمتر از شاخص های تحلیل تکنیکی (به خصوص در بلند مدت) و تیوری مدرن پرتفوی (به خصوص در کوتاه مدت) استفاده می کنند.همچنین مدیران سرمایه گذاری در کلیه بازه های زمانی تمایلی به استفاده از شایعات و اطلاعات محرمانه را ندارند.
کلیدواژه صندوق های سرمایه گذاری مشترک ,مدیران سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک ,تحلیل تکنیکی ,تحلیل بنیادی ,تیوری مدرن پرتفولیو
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران, ایران, کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (مسیول مکاتبات), ایران
پست الکترونیکی mahtab_davarzadeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved