>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی کوتاه مدت در عرضه اولیه سهام (Ipo) بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده خلیلی عراقی مریم ,اسماعیلی بهمن
منبع دانش سرمايه گذاري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:47 -64
چکیده    موضوع عرضه ی عمومی اولیه سهام (ipo) و بازدهی کوتاه مدت غیرعادی آن در مقایسه با سایر سهام ? مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان و در بازارهای سهام را به خود اختصاص داده است.مطالعات انجام گرفته به بازده کوتاه مدت سهام عرضه اولیه شده بالاتر از بازار و بازده بلندمدت آن کمتر از بازده بازار اشاره دارد. طرح موضوع واکنش ناقص به برخی پدیده ها در کوتاه مدت ? به دلیل فقدان اطلاعات کافی یا نامتقارن بودن اطلاعات بین تصمیم گیرندگان اقتصادی و همچنین نبود تطابق زمانی در واکنش مناسب به پدیده اقتصادی است. یکی از مفروضات اساسی مالی رفتاری? بیش واکنشی بوده که عامل اصلی بروز چنین رفتاری در سرمایه گذاران شهود نمایندگی است. در این تحقیق بیش واکنشی عرضه اولیه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با دو استراتژی خرید و نگهداری و متوسط بازدهی انباشت تایید گردیده و تاثیر عوامل قیمت?ارزش بازار?بازدهی قبلی بر بیش واکنشی بررسی شده است که نتایج موید تاثیرمنفی قیمت بر بیش واکنشی است. به عبارت دیگر?قیمت کمتر(بیشتر) به بازدهی بیشتر(کمتر) و در نتیجه بیش واکنشی بیشتر می گردد.
کلیدواژه بیش واکنشی ,شهود نمایندگی ,پرتفوی سهام برنده و بازنده ,ارزش بازار ,بازدهی قبلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استادیار مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (مسیول مکاتبات), ایران
پست الکترونیکی bahmann.esmaili@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved