>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده وکیلی فرد حمیدرضا ,سعیدی علی ,افتخاری علی آبادی اکبر
منبع دانش سرمايه گذاري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:223 -247
چکیده    پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند.در این پژوهش با اتکا به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 – 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارایه گردیده است، ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاسهای زمانی امکان تحلیل بر روی شرکتهای نمونه آماری را فراهم می آورد.نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند، به گونه ای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد.همچنین بازدهی سرمایه گذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( eps) حرکت می کند ولی در بلند مدت در خلاف جهت آن.
کلیدواژه رفتار سرمایه گذاران ,بیش واکنشی ,موجک ,ضریب واکنش به سود
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، (مسیول مکاتبات), ایران
پست الکترونیکی akbareftekhari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved