>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی آنها  
   
نویسنده شمس ناصز ,پزشکی مهسا ,داودآبادی ابوالفضل
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:25 -40
چکیده    از نظر تیوریک ارزش روز پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزشگذاری سهام آن ها تلقی می شود. در عمل قیمت سهام شرکت های سرمایه-گذاری با مقداری کسر یا صرف، نسبت به ارزش خالص دارایی های شرکت در بازار معامله می شود که معامله سهام با کسر از عمومیت بیشتری برخوردار است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری و ارزش خالص دارایی های آن ها است که برای این منظور داده های مربوط به قیمت و ارزش خالص دارایی های شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال1381 تا پایان سال 1388، به عنوان دو متغیر سری زمانی با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که در رابطه کوتاه مدت، وجود خودهمبستگی میان سری قیمت به خوبی روشن بوده و علت این امر بیشتر متاثر از دو عامل حد نوسان قیمت و محدودیت حجم مبنا می باشد. در رابطه بلند مدت تصریح شده است که بعد از سال 83 قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری عبارت است از67%ارزش خالص دارایی های آن ها به همراه جمع جبری یک مقدار ثابت (732 ریال) و یک مقدار متغیر وابسته به زمان(روند). مقدار متغیر رابطه تعادلی بلند مدت در بورس تهران سیری نزولی داشته که حاکی از افزایش کسر قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران در سال های اخیر بوده است. با توجه به بالا بودن ضریب همبستگی بین کسر سهام شرکت های مختلف نمونه در طول زمان، میتوان بیان نمود که تیوری های رفتاری نقش بیشتری را در تشریح تغییرات کسر سهام بورس تهران ایفا نموده اند.
کلیدواژه صندوقهای سرمایه گذاری با سرمایه ثابت ,ارزش خالص دارایی ,کسر سهام
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و فرهنگ (مسیول مکاتبات), ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved