>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی  
   
نویسنده پورزمانی زهرا ,تقیه محمد باقر
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:1 -23
چکیده    هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس نوع سهام، رشدی یا ارزشی، و بررسی تفاوت این تاثیر در شرکتهای رشدی و ارزشی است. از این رو تعداد 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفتند.با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و در نهایت برازش مدل‏ها با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای eviews و spss نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در سطح شرکت‌های رشدی تنها جز سرمایه انسانی از سرمایه فکری ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و در سطح شرکت‌های ارزشی تنها جز سرمایه سازمانی ارزش افزوده اقتصادی را متاثر از خود می‌سازد. اما ضریب تعیین مدل ها گویای این است که 45 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای رشدی و تنها کمتر از 7 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سطح شرکتهای ارزشی توسط سرمایه فکری تبیین می شود. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که بین تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های رشدی و ارزشی تفاوت معنادار وجود دارد.
کلیدواژه سرمایه فکری ,ارزش افزوده اقتصادی ,شرکتهای رشدی و ارزشی ,سرمایه انسانی ,سرمایه سازمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران (مسیول مکاتبات), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved