>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نوسانات شاخص قیمت و بازده نقدی بورس بر بازدهی سرمایه گذاری در طلا  
   
نویسنده کفاش حسینی افتخارسادات ,رستمی علی
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:235 -254
چکیده    هدف این مقاله آزمون رابطه بین بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا و بازدهی بورس اوراق بهادار و توجه به تغییرات این رابطه در زمان منفی بودن بازدهی بازار اوراق بهادار است.در این مقاله از روش خودرگرسیون مدل توزیعی است تا بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا را با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار با کمک مدل تخمین خطا tarch/egharch در داده های روزانه که دوره آن 6فروردین 1390 تا 24 شهریور 1391 (در مجموع 341 مشاهده) مرتبط سازد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضریب همبستگی اندک مثبت که در سطح 5% معنا دار نبود، بین بازدهی طلا و بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با یک دوره وقفه وجود داشت، در حالی که ضریب هم بستگی قابل توجه مثبت بین بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا با بازدهی طلا در دوره قبل مشاهده گردید. علاوه بر این در زمان منفی بودن بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار، وجود هم حرکتی بین بازار سرمایه گذاری در سکه طلا و بورس اوراق بهادار در زمان آشفتگی بازارهای مالی تایید نمی شود. افزون بر این شواهدی وجود دارد که بیانگر شدید بودن نوسانات بازار طلا در زمان رکود های پی در پی بازار سهام هستند.بر مبنای این نتایج، منافع بالقوه ای برای سرمایه گذاری در سکه طلا در دوره رکود بازار سهام باید وجود داشته باشد، در حالی که نتایج تجربی این تیوری را درمورد بازار بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی کند
کلیدواژه بازدهی ,سکه طلا ,سرمایه گذاری ,بازار سهام ,بازدهی بازار اوراق بهادر ,ریسک بازار
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران_ایران, ایران
پست الکترونیکی alirostami96@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved