>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزیابی سهام  
   
نویسنده باغانی علی
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:213 -234
چکیده    انتخاب یک روش مناسب برای ارزیابی سهام می تواند پاسخ گوی نیاز های سرمایه گذاران در تعیین ارزش منصفانه سهام باشد. اما این سیوال مطرح است که آیا مدیریت سود می تواند بر عملکرد مدل های ارزشیابی تاثیر گذار باشد؟ به منظور پاسخگویی به این سیوال، در این پژوهش فرضیه هایی مبتنی بر اثر گذاری مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشیابی مبتنی بر سود باقیمانده و مدل های مبتنی بر جریان نقد تنزیل شده در دوره های زمانی کوتاه مدت دو ساله و بلندمدت هفت ساله تدوین گردید. این پژوهش که به روش تحلیل همبستگی انجام شده است، با استفاده از روش‌های تحلیل رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین ها می کوشد امکان انتخاب مدل بهینه برای سرمایه گذاران را فراهم سازد.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که در دوره زمانی سال های 90-79 دارای فعالیت بوده اند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در افق کوتاه مدت مدیریت سود تاثیر معنی داری بر توانایی پیش بینی مدل های ارزشیابی ذکر شده ندارد. اما در افق زمانی بلند مدت هموارسازی سود بر خطای پیش بینی مدل های ارزشیابی تاثیر معنی داری داشته و در بازه های زمانی بلند مدت مدل سود باقیمانده خطای پیش بینی کمتری دارد.
کلیدواژه مدیریت سود ,خطای ارزیابی ,مدل ارزیابی سود باقیمانده ,مدل ارزیابی جریان نقد تنزیل شده ,افق کوتاه مدت ,افق بلندمدت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved